Obavezno podnošenje elektronske prijave na socijalno osiguranje putem portala Centralnog registra - 06. novembar 2013. MNG Centar, Beograd

Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. Glasnik RS" br.30/10), odredbom člana 11. i Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ( " Službeni glasnik RS"br 54/10 ), kao i Uredbom o izmenama i dopunama ( "Službeni glasnik RS" br.124/12) propisano je da se registracija osiguranika i osiguranih lica vrši podnošenjem jedinstvene prijave u elektronskom obliku od strane podnosioca jedinstvene prijave na Portalu Centralnog registra. Dan prijema jedinstvene prijave od strane Centralnog registra smatra se danom prijema jedinstvene prijave u svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.

Opširnije...

VEŠTINE RUKOVOĐENJA 09. septembar 2013. MNG Centar Beograd

Razvoj menadžera postaje primarni, lični i organizacioni cilj svake kompanije savremenog doba. Veći stepen prisutnosti tehničko-tehnoloških dostignuća u svakodnevnom poslovanju kao i sve veći senzibilitet i zahtevi pojedinaca u poslovnom okruženju, zahteva od menadžera koji upravlja timom umeće adekvatnog vođenja, usmeravanja, podsticanja i prilagođavanja. Stalna promena i rast i na emotivnom i na intelektualnom nivou postaje imperativ opstanka menadžera savremenog doba...

Opširnije ...

UPRAVLJANJE OTPADOM U RADNIM I PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA, 12. septembar 2013. - MNG Centar d.o.o. Beograd

Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa. Zakon o otpadu (Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010) jasno definiše između ostalog i vrste i klasifikaciju otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekte upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom. Vlasnik otpada, odnosno operater, dužan je da klasifikuje otpad na propisan način, u skladu sa zakonom...

Opširnije ...

Kako doneti prave poslovne odluke - metode i tehnike odlučivanja (18-19. jun 2013.) Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar d.o.o. Beograd

Upravljanje složenim sistemima najkompleksniji je, a time i najteži zadatak menadžera. Njihov uspeh u realizaciji tog zadatka u velikoj meri zavisi od kvaliteta odluka koje donose. Rezultati menadžerskih odluka direktna su mera uspešnosti menadžmenta. Odluke su srž svakodnevnih menadžerskih aktivnosti. Sa globalizacijom i povećanjem dinamičnosti poslovanja procesi donošenja odluka – odlučivanja postali su zahtevniji. Kvalitetna odluka zahteva sve opsežniju pripremu, a sam proces odlučivanja, usled toga, postaje sve formalizovaniji...

Opširnije ...

Planiranje lokalnog ekonomskog razvoja,17-18. maj 2013-Ekonomski fakultet Beograd

Planiranje lokalnog ekonomskog razvoja je od suštinskog značaja za svaku državu, do nivoa lokalne samouprave i drugih aktera. Cilj kursa je da polaznike upozna sa ovim konceptom, da ih obuči da sprovode kvantitativnu analizu lokalne privredne strukture i da ukaže na ulogu LED-a u privlačenju investicija, što je posebna vrednost ovog kursa. Profesionalna posvećenost i projekti na kojima su radili predavači, razlog su više da čujete i naučite kako da iskoristite potencijale na pravi način...

Opširnije ...