INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
TELEKOM SRBIJA A.D. 351-2690/2012-III-04 / 18.09.2012. IZGRADNJA RADIO BAZNE STANICE GSM MREŽNE MOBILNE TELEFONIJE SURDUK 619 K.O. SURDUK
TELEKOM SRBIJA A.D. 351-2679/2012-III-04 / 25.09.2012. IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA SURDUK OD.K.P.743 DO K.P.2057 K.O.SURDUK
TELEKOM SRBIJA A.D. 351-59/2012-III-04 / 19.03.2012. INFRASTRUKTURNO OPREMANJE-IZGRADNJU TK MREŽE SA RAZVODOM I REZERVNIM CEVIMA VOJKA 2575/1,3199/1,6805/2,2825/2,2955,2575/1,4050/1,...
TELEKOM SRBIJA A.D. ROP-SPZ-27832-CPI-3/2018 / 24.04.2018. IZGRADNJA PODZEMNOG OPTIČKOG KABLA NOVA PAZOVA 6461/1,6035/6,6035/5,6037/4,6037/6 K.O. NOVA PAZOVA RADOVI SU DO KOMPLEKSA LIDL
TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-2924/2011-III-04 / 11/04/2011 IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA KRNJEŠEVCI KRNJEŠEVCI K.O.KRNJEŠEVCI
TELEKOM SRBIJA A.D. DIREKCIJA ZA KORPORATIVNE POSLOVE 351-3556/2011-III-04 / 01.12.2011. INFRASTRUKTURNO OPREMANJE-IZGRADNJA PRIVODNOG OPTIČKOG KABLA NOVI BANOVCI 2040/2,1030/2,2135/4,2132/3,...K.O. N. BANOVCI Infrastruk.opremanje-izgrad.privod.opt.kabla za potrebe civilno-vojnog AERODROMA BATAJNICA - od k.p.2040/2 preko k.p.1030/2, 2135/4, 2132/3, 2134, 2126/3 i 2067/1 sve K.O.Novi Banovci.Dužina trase iznosi 7530,00 m.
TELEKOM SRBIJA A.D. - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-638/2013-III-04 / 07.02.2013. INFRASTRUKTURNO OPREMANJE-IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA STARI BANOVCI, BELEGIŠ I SURDUK OD 1092 K.O. STARI BANOVCI DO 743 K.O. SURDUK Trasa kreće od kat.parc.br. 1092 k.o. Stari Banovci i završava se na kat.parc.br. 743 k.o. Surduk. Dužina trase iznosi 13.200,00 m.
TELEKOM SRBIJA A.D. - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-665/2013-III-04 / 20.03.2013. INFRASTRUKTURNO OPREMANJE - IZGRADNJA PRISTUPNE TT MREŽE BELEGIŠ OD 1861 DO 1265/1 K.O. BELEGIŠ Trasa kreće od ul. P.Radinovića na kat.parc.br. 1861, a završava se sa desne strane Karađorđeve ul. gde se krak odvaja u ul. Save Vukelića sa ulicama Z. Grbića, Ž. Bogdanovića i M.Pandurovića, sve na kat.parc.br. 1265/1. Ukupna dužina trase je 26.670,00m.
TELEKOM SRBIJA A.D. - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-89/2013-III-04 / 11.03.2013. INFRASTRUKTURNO OPREMANJE - IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA STARA PAZOVA OD 1263 DO 4810/1 K.O. STARA PAZOVA Trasa se postavlja od ATC Staro selo na kat.parc.br. 1236 k.o. St.Pazova do kat.parc.br. 4810/1 k.o. St. Pazova gde se završava u Nacionalnoj kući fudbala. Dužina optičkog kabla iznosi 1.500,00 m. dok dužina optičkog privoda iznosi 500,00 m.
TELEKOM SRBIJA A.D. - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-2603/2013-III-04 / 20.05.2013. IZGRADNJA OPTIČKOG PRIVODA STARA PAZOVA 4813/8, 4812/17, 4813/10 I 4813/40 K.O. STARA PAZOVA Dužina trase je 400,00 m.
TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD-IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-3367/2011-III-04 / 22.9.2011. IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONOG PRIVODA ZA RBS SMU 49 VOJKA VOJKA OD K.P.2575/2 DO K.P.3366 K.O.VOJKA Dužina trase telekomunikacionog privoda iznosi 370 m.
TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD-IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-3368/2011-III-04 / 19.9.2011. IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONOG PRIVODA ZA RBS SMU 48 GOLUBINCI GOLUBINCI OD K.P.1727/3 DO 1198 K.O.GOLIBINCI Dužina trase telekomunikacionog privoda iznosi 380 m.
TELEKOM SRBIJA A.D., IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-1413/2014-III-04 / 26.05.2014. IZGRADNJA OPTIČKOG PRIVODNOG KABLA STARI BANOVCI 1950/1, 1620/, 1620/2 K.O. STARI BANOVCI Dužina trase je 220,00 m.
TELEKOM SRBIJA A.D., IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-2172/2014-III-04 / 25.06.2014. IZMEŠTANJE DELA OPTIČKOG KABLA STARA PAZOVA 5209/9 I 5462 K.O. STARA PAZOVA Dužina optičkog kabla u zoni kružne raskrsnice iznosi 360,00 m, dužina provoda optičkog kabla (bazeni) iznosi 250,00 m, a dužina bakarnog privodnog kabla za bazene u zoni kružne raskrsnice iznosi 400,00 m.
TELEKOM SRBIJA A.D.-IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-21/2012-III-04 / 13.03.2012. IZGRADNJA PRISTUPNE TT MREŽE SA REZERVNIM CEVIMA SURDUK 1251,1252,1258/1,744/13,744/12,1267,1269,1267 I DR Ukupna dužina primarne mreže iznosi 14.408,00 m, a vazdušne razvodne mreže 14.860,00 m i podzemne razvodne mreže 44.915,00 m.
TELEKOM SRBIJA AD ROP-SPZ-19571-CPI-2/2020 / 09.04.2020. IZGRADNJA PODZEMNOG OPTIČKOG TELEKOMUNIKACIONOG KABLA STARA PAZOVA I NOVA PAZOVA K.O. STARA PAZOVA I K.O. NOVA PAZOVA ROP-SPZ-19571-CPI-2/2020
TELENOR D.O.O. 351-2336/2014-III-04 / 19.09.2014. NASTAVAK IZGRADNJE TELEKOMUNIKACIONOG KABLA STARA PAZOVA, NOVA PAZOVA I STARI BANOVCI OD 946 K.O. STARA PAZOVA DO 2222 K.O. STARI BANOVCI Ukupna dužina izgradnje je 26,64 km.
TELENOR D.O.O. 351-1994/2015-III-05 / 10.06.2015. IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONOG OPTIČKOG KABLA STARA PAZOVA 1115/1,...,2700 K.O. STARA PAZOVA Trasa počinje na parceli 1115/1, u ulici Karađorđeva 7, a završava na parceli 2700, u centralnoj zoni u III i II centralnom bloku i zoni mešovitog stanovanja.
TELENOR D.O.O. BEOGRAD ROP-SPZ-18951-CPI-1/2016 / 10.08.2016. IZGRADNJA PROVODNOG TELEKOMUNIKACIONOG OPTIČKOG KABLA KRNJEŠEVCI 1893, 1896/2, 1890, 1862/2, 1860/1, 1888/1, 1870/3, 1714/1, 1712/6, 1712/3, 1712/4, 1712/5 I 1712/1 K.O. KRNJEŠEVCI
TENGE DOO ROP-SPZ-36969-CPA-4/2020 / 09.03.2020. IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINCKOJ DOZVOLI BROJ 351-2146/2015-III-05 OD 23.09.2015. GODINE KRNJEŠEVCI 305 K.O. KRNJEŠEVCI NETO POVRŠINA JE 1.415,01 M2