INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2655/2014-III-04 / 02.09.2014. REKONSTRUKCIJA LOKALNO PUTA STARI BANOVCI-NOVA PAZOVA NOVI BANOVCI 1019/2 K.O. NOVI BANOVCI Rekonstrukcija lokalnog puta Stari Banovci-Novi Banovci je dužine 322,54 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3341/2014-III-04 / 29.10.2014. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH FEKALNIH VODA NOVA PAZOVA 735/110, 735/29 I 5463 K.O. NOVA PAZOVA Trasa se račva u dva kraka. Prvi krak je dužine 587,00 m, a drugi krak je dužine 224,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3392/2014-III-04 / 02.12.2014. IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA-NIŠA ZA AUTOBUSE NOVI BANOVCI 1019/2 K.O. NOVI BANOVCI Dužina platoa za zaustavljanje je 48,90m, širina platoa iznosi 3,00m, betonskih platoa uz stajališta namenjenih za putnička čekališta dužine 14,30m, širine 2,00m i prilaznih staza širine 4,00m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3390/2014-III-04 / 16.12.2014. IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA-NIŠA ZA AUTOBUSE STARI BANOVCI 1950/1 K.O. STARI BANOVCI Dužina platoa za zaustavljanje je 48,90 m,a širina platoa 3,00m. Betonski platoi uz stajališta su površine 28,60 m2,a prilazne staze su širine 4,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3391/2014-III-04 / 16.12.2014. IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA-NIŠA ZA AUTOBUSE STARI BANOVCI 1950/1 K.O. STARI BANOVCI Dužina platoa za zaustavljanje je 49,00 m,a širina platoa 3,00m. Betonski platoi uz stajališta su površine 20,60 m2,a prilazne staze su širine 4,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-4/2015-III-05 / 06.04.2015. IZGRADNJA II FAZE VODOVODNE MREŽE U NASELJU VOJKA VOJKA 6804, 3536/1 I 3199/1 K.O. VOJKA Trasa počinje na kat.parc. 6804 u Solunskoj ulici, preko kat.parc. 3536/1, a završava se na kat.parc. 3199/1 u Karađorđevoj ulici.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1868/2015-III-05 / 08.05.2015. DOGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 3 ETAPE NOVA PAZOVA 5643/6 K.O. NOVA PAZOVA Dozvola obuhvata izgradnju saobraćajnica sa otvorenim atmosferskim kanalima sa obe strane, pešačke i biciklističke staze sa obe strane, vodovod sa obe strane i izgradnju fekalne kanalizacije sa desne strane saobraćajnice.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1918/2015-III-05 / 11.05.2015. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U 3 FAZE NOVI BANOVCI 2138/5,...,2129/26 K.O. NOVI BANOVCI Izgradnja saobraćajnice koja se odvija u tri faze je ukupne dužine 625,00 m, a širine 2*3,5 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1917/2015-III-05 / 12.05.2015. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U 4 FAZE NOVI BANOVCI 2317,...,2143/1 K.O.NOVI BANOVCI Izgradnja vodovodne mreže koja se odvija u 4 faze je ukupne dužine 2.076,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1919/2015-III-05 / 28.05.2015. IZGRADNJA PREDŠKOLSKE USTANOVE BELEGIŠ 1231/1 K.O. BELEGIŠ Izgradnja pored predškolske ustanove obuhvata i izgradnju 14 parking mesta, pristupnog puta, zelenih površina i internih saobraćajnica.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2045/2015-III-05 / 23.07.2015. IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA STARI BANOVCI 1934 K.O. STARI BANOVCI Izgradnja obuhvata dva autobuska stajališta dužine 49,00 m i širine 3,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2043/2015-III-05 / 23.07.2015 IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NOVI BANOVCI 1030/1 K.O. NOVI BANOVCI Izgradnja obuhvata dva autobuska stajališta dužine 49,00 m i širine 3,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2044/2015-III-05 / 23.07.2015. IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NOVI BANOVCI 1019/2 K.O. NOVI BANOVCI Izgradnja obuhvata dva autobuska stajališta dužine 49,00 m i širine 3,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2082/2015-III-05 / 28.07.2015. IZGRADNJA DELA SAOBRAĆAJNICE "ULICA GLAVNA" NOVA PAZOVA 6035/3 I 6037/ K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja saobraćajnice je u dužini od 950,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2022/2015-III-05 / 12.08.2015. IZGRADNJA PRVE FAZE VODOVODNE MREŽE, BUNARA I POTISNOG CEVOVODA VOJKA 826/2,6796,6797,6803/1,6802,6804 I 7031 K.O. VOJKA Bunar se gradi na kat.parc.br. 826/2, a trasa potisnog cevovoda kreće od kat.parc.br. 826/2, preko kat.parc.br. 6796, 6797, 6803/1, 6802, 6804 i završava na kat.parc.br. 7031 k.o. Vojka.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2011/2015-III-05 / 20.10.2015. IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE I JEDNE CRPNE STANICE NOVA PAZOVA I NOVI BANOVCI 6142 K.O. N. PAZOVA I 2072/1 K.O. N. BANOVCI Dužina trase iznosi 1.426 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2541/2015-III-05 / 30.12.2015. IZGRADNJA LOKLANOG PUTA GOLUBINCI-ŠIMANOVCI GOLUBINCI 3179,...,9534 K.O. GOLUBINCI Dozvola se odnosi na k.o. broj: 3179/1, 3191, 2809, 9531, 9554, 9532, 9552, 9533, 9557 i 9534 u Golubincima.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-144/2016-III-05 / 19.02.2016. UREĐENJE CENTRA VOJKA VOJKA 3199/1,...,2894 K.O. VOJKA Rekonstrukcija obuhvata ulice Cara Dušana (kat.parc.br. 3199/1, 3358/4 i 2582/2), Braće Kočijašević (kat.parc.br.4305, 3765/1 i 3591/1), Karađorđeva (kat.parc.br. 3199/1, 3201/2 i 3260) i Svetog Save (kat.parc.br. 2825/2, 2579/2 i 2894).
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-20003-CPIH-2/2016 / 02.09.2016. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA GOLUBINCI 29 K.O. GOLUBINCI
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-25315-CPI-1/2016 / 30.09.2016. DRUGA FAZA IZGRADNJE DELA SAOBRAĆAJNICE NOVA PAZOVA 6037/4, 6463, K.O. NOVA PAZOVA DUŽINA SAOBRAĆAJNICE JE 1.098,68M.